نام : حسین سالخورده

مدرک : لیسانس

 

    (( شرح وظایف دفتر فنی ))

 

 

1-صدور پروانه وپایانکار ساختمان وسایر مجوزها

2-،امورات مربوط به پیمانکاران،

3-تهیه واجرای نقشه های عمرانی سطح شهر

4-ساخت وسازهاونظارت بر آنهاووظایف محوله توسط مسئول دستگاه