بانک ملی باجه نیمبلوک

کد شعبه8976

                  نیمبلوک - بلوار ولیعصر(عج)

                   تلفن:05632540148